เทคโนโลยี Micro – Manufacturing

ประสิทธิภาพของการผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอในปัจจุบันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

รูปแบบที่ผู้บริโภคชื่นชอบ Micro-Manufacturing เป็นก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจากตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านรูปแบบ โดย Micro – Manufacturing ผ่านการผลิตด้วยเครื่องที่เรียกว่า Robox เพื่อการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์เป็นแบบสามมิติ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ตรงกันในด้านรูปแบบและผู้บริโภคสามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลที่ได้จากเทคโนโลยี Micro – Manufacturing นี้

 

Washable Digital Fabric

 

นอกจากจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในด้านสี ลวดลายและความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีกรรมวิธีในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ใช้ระยะเวลาอันสั้น ทำให้กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมดำเนินได้อย่างรวดเร็วขึ้น

error: Content is protected !!